Hóa Long Ký

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  283/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Kiếp trước Cùng Thiên ngàn năm tu luyện, lí dược Long Môn,hóa th, lại tao tính thành Rồng,lại bị tính kế, bị chúng bạn xa lánh, chết không toàn thây. Nay trọng sinh, tuyên thệ hoàn trả gấp trăm lần cho những người phụ hắn, lại phát hiện âm mưu toan tính ngấm ngầm. . . .

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Shounen Ai
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 286 20/01/2022 Chapter 285 20/01/2022 Chapter 284 20/01/2022 Chapter 283 20/01/2022 Chapter 282 20/01/2022 Chapter 281 20/01/2022 Chapter 280 20/01/2022 Chapter 279 20/01/2022 Chapter 278 20/01/2022 Chapter 277 20/01/2022 Chapter 276 20/01/2022 Chapter 275 20/01/2022 Chapter 274 20/01/2022 Chapter 273 20/01/2022 Chapter 272 20/01/2022 Chapter 271 20/01/2022 Chapter 270 20/01/2022 Chapter 269 20/01/2022 Chapter 268 20/01/2022 Chapter 267 20/01/2022 Chapter 266 20/01/2022 Chapter 265 20/01/2022 Chapter 264 20/01/2022 Chapter 263 20/01/2022 Chapter 262 20/01/2022 Chapter 262 20/01/2022 Chapter 261 20/01/2022 Chapter 260 20/01/2022 Chapter 259 20/01/2022 Chapter 258 20/01/2022 Chapter 257 20/01/2022 Chapter 256 20/01/2022 Chapter 255 20/01/2022 Chapter 254 20/01/2022 Chapter 253 20/01/2022 Chapter 252 20/01/2022 Chapter 251 20/01/2022 Chapter 250 20/01/2022 Chapter 248 20/01/2022 Chapter 247 20/01/2022 Chapter 246 20/01/2022 Chapter 245 20/01/2022 Chapter 244 20/01/2022 Chapter 243 20/01/2022 Chapter 242 20/01/2022 Chapter 241 20/01/2022 Chapter 240 20/01/2022 Chapter 239 20/01/2022 Chapter 238 20/01/2022 Chapter 237 20/01/2022 Chapter 236 20/01/2022 Chapter 235 20/01/2022 Chapter 234 20/01/2022 Chapter 233 20/01/2022 Chapter 232 20/01/2022 Chapter 231 20/01/2022 Chapter 230 20/01/2022 Chapter 229 20/01/2022 Chapter 228 20/01/2022 Chapter 227 20/01/2022 Chapter 226 20/01/2022 Chapter 225: - H~~~ 20/01/2022 Chapter 224 20/01/2022 Chapter 223 20/01/2022 Chapter 222: Chap 221 20/01/2022 Chapter 221: - Song Tu P2 20/01/2022 Chapter 220 20/01/2022 Chapter 219 20/01/2022 Chapter 218 20/01/2022 Chapter 217 20/01/2022 Chapter 216 20/01/2022 Chapter 215 20/01/2022 Chapter 214 20/01/2022 Chapter 213 20/01/2022 Chapter 212 20/01/2022 Chapter 211 20/01/2022 Chapter 210 20/01/2022 Chapter 209 20/01/2022 Chapter 208 20/01/2022 Chapter 207 20/01/2022 Chapter 206 20/01/2022 Chapter 205 20/01/2022 Chapter 204 20/01/2022 Chapter 203 20/01/2022 Chapter 202 20/01/2022 Chapter 201 20/01/2022 Chapter 200 20/01/2022 Chapter 199 20/01/2022 Chapter 198 20/01/2022 Chapter 197 20/01/2022 Chapter 196 20/01/2022 Chapter 195 20/01/2022 Chapter 194 20/01/2022 Chapter 193 20/01/2022 Chapter 192 20/01/2022 Chapter 191 20/01/2022 Chapter 190 20/01/2022 Chapter 189 20/01/2022 Chapter 188 20/01/2022 Chapter 187 20/01/2022 Chapter 186 20/01/2022 Chapter 185 20/01/2022 Chapter 184 20/01/2022 Chapter 183 20/01/2022 Chapter 182 20/01/2022 Chapter 181 20/01/2022 Chapter 180 20/01/2022 Chapter 179 20/01/2022 Chapter 178 20/01/2022 Chapter 177 20/01/2022 Chapter 176 20/01/2022 Chapter 175 20/01/2022 Chapter 174 20/01/2022 Chapter 173 20/01/2022 Chapter 172 20/01/2022 Chapter 171 20/01/2022 Chapter 170 20/01/2022 Chapter 169 20/01/2022 Chapter 168 20/01/2022 Chapter 167 20/01/2022 Chapter 166 20/01/2022 Chapter 165 20/01/2022 Chapter 164 20/01/2022 Chapter 163 20/01/2022 Chapter 162 20/01/2022 Chapter 161 20/01/2022 Chapter 160 20/01/2022 Chapter 159 20/01/2022 Chapter 158 20/01/2022 Chapter 157 20/01/2022 Chapter 156 20/01/2022 Chapter 155 20/01/2022 Chapter 154 20/01/2022 Chapter 153 20/01/2022 Chapter 152 20/01/2022 Chapter 151 20/01/2022 Chapter 150 20/01/2022 Chapter 149 20/01/2022 Chapter 148 20/01/2022 Chapter 147 20/01/2022 Chapter 146 20/01/2022 Chapter 145 20/01/2022 Chapter 144 20/01/2022 Chapter 143 20/01/2022 Chapter 142 20/01/2022 Chapter 141 20/01/2022 Chapter 140 20/01/2022 Chapter 139 20/01/2022 Chapter 138 20/01/2022 Chapter 137 20/01/2022 Chapter 136 20/01/2022 Chapter 135 20/01/2022 Chapter 134 20/01/2022 Chapter 133 20/01/2022 Chapter 132 20/01/2022 Chapter 131 20/01/2022 Chapter 130 20/01/2022 Chapter 129 20/01/2022 Chapter 128 20/01/2022 Chapter 127 20/01/2022 Chapter 126 20/01/2022 Chapter 125 20/01/2022 Chapter 124 20/01/2022 Chapter 123 20/01/2022 Chapter 122 20/01/2022 Chapter 121 20/01/2022 Chapter 120 20/01/2022 Chapter 119 20/01/2022 Chapter 118 20/01/2022 Chapter 117 20/01/2022 Chapter 116 20/01/2022 Chapter 115 20/01/2022 Chapter 114 20/01/2022 Chapter 113 20/01/2022 Chapter 112 20/01/2022 Chapter 111 20/01/2022 Chapter 110 20/01/2022 Chapter 109 20/01/2022 Chapter 108 20/01/2022 Chapter 107 20/01/2022 Chapter 106 20/01/2022 Chapter 105 20/01/2022 Chapter 104 20/01/2022 Chapter 103 20/01/2022 Chapter 102 20/01/2022 Chapter 101 20/01/2022 Chapter 100 20/01/2022 Chapter 99 20/01/2022 Chapter 98 20/01/2022 Chapter 97 20/01/2022 Chapter 96 20/01/2022 Chapter 95 20/01/2022 Chapter 94 20/01/2022 Chapter 93 20/01/2022 Chapter 92 20/01/2022 Chapter 91 20/01/2022 Chapter 90 20/01/2022 Chapter 89 20/01/2022 Chapter 88 20/01/2022 Chapter 86: 87 20/01/2022 Chapter 85 20/01/2022 Chapter 84 20/01/2022 Chapter 83 20/01/2022 Chapter 82 20/01/2022 Chapter 81 20/01/2022 Chapter 80 20/01/2022 Chapter 79 20/01/2022 Chapter 78 20/01/2022 Chapter 77 20/01/2022 Chapter 76 20/01/2022 Chapter 75 20/01/2022 Chapter 74 20/01/2022 Chapter 73 20/01/2022 Chapter 72 20/01/2022 Chapter 71 20/01/2022 Chapter 70 20/01/2022 Chapter 69 20/01/2022 Chapter 68 20/01/2022 Chapter 67 20/01/2022 Chapter 66 20/01/2022 Chapter 63: -65 20/01/2022 Chapter 62 20/01/2022 Chapter 61 20/01/2022 Chapter 60 20/01/2022 Chapter 59 20/01/2022 Chapter 58 20/01/2022 Chapter 57 20/01/2022 Chapter 56 20/01/2022 Chapter 55 20/01/2022 Chapter 54 20/01/2022 Chapter 53 20/01/2022 Chapter 52 20/01/2022 Chapter 51 20/01/2022 Chapter 50 20/01/2022 Chapter 49 20/01/2022 Chapter 48 20/01/2022 Chapter 47 20/01/2022 Chapter 46 20/01/2022 Chapter 45 20/01/2022 Chapter 44 20/01/2022 Chapter 43 20/01/2022 Chapter 42 20/01/2022 Chapter 41 20/01/2022 Chapter 40 20/01/2022 Chapter 39 20/01/2022 Chapter 38 20/01/2022 Chapter 37 20/01/2022 Chapter 36 20/01/2022 Chapter 35 20/01/2022 Chapter 34 20/01/2022 Chapter 33 20/01/2022 Chapter 32 20/01/2022 Chapter 31 20/01/2022 Chapter 30 20/01/2022 Chapter 29 20/01/2022 Chapter 28 20/01/2022 Chapter 27 20/01/2022 Chapter 26 20/01/2022 Chapter 25 20/01/2022 Chapter 24 20/01/2022 Chapter 23 20/01/2022 Chapter 22 20/01/2022 Chapter 21 20/01/2022 Chapter 20: Chap 17 20/01/2022 Chapter 19 20/01/2022 Chapter 18 20/01/2022 Chapter 17 20/01/2022 Chapter 16 20/01/2022 Chapter 15 20/01/2022 Chapter 14 20/01/2022 Chapter 13 20/01/2022 Chapter 12 20/01/2022 Chapter 11 20/01/2022 Chapter 10 20/01/2022 Chapter 9 20/01/2022 Chapter 8 20/01/2022 Chapter 7 20/01/2022 Chapter 6 20/01/2022 Chapter 5 20/01/2022 Chapter 4 20/01/2022 Chapter 3 20/01/2022 Chapter 2 20/01/2022 Chapter 1 20/01/2022